Wypożyczalnia

Wypożyczalnia narciarska Szczyrk

WYPOŻYCZALNIA Szczyrk Ski­town sprzętu narciarsko-snowboardowego

 

Chcesz zacząć przy­godę z narciarstwem/snowboardem w Szczyrku a nie masz wła­snego sprzętu? Nic stra­co­nego! Na pewno znaj­dziemy coś dla Cie­bie. Wypo­ży­czal­nia nar­ciar­ska ski­town w Szczyrku ofe­ruje sze­roki wachlarz sprzętu narciarsko-snowboardowego topo­wych marek, tj. ato­mic, head, Fischer,  … Naj­lep­sza jakość gwa­ran­tuje pełny kom­fort jazdy!

Sprzęt zosta­nie dobrany odpo­wied­nio do potrzeb, moż­li­wo­ści i umie­jęt­no­ści klienta. Posia­damy sprzęt zarówno dla doro­słych, jak i dla dzieci, we wszyst­kich roz­mia­rach. Przy­sto­su­jemy go do wagi oraz wzro­stu klienta, dzięki czemu zwięk­szy się kom­fort i bez­pie­czeń­stwo jazdy. Wiemy, że nie­do­pa­so­wany i źle usta­wiony sprzęt stwa­rza nie­bez­pie­czeń­stwo dla użyt­kow­nika, dla­tego wszystko odbywa się profesjonalnie!

Każ­do­ra­zowo po odda­niu sprzęt jest spraw­dzany i na bie­żąco ser­wi­so­wany przez naszych pracowników.

zapra­szamy rów­nież do sko­rzy­sta­nia usług naszej szkoły nar­ciar­skiej w Szczyrku i serwisu.

Narty Szczyrk

 

Naj­waż­niej­sze jest dla nas zado­wo­le­nie każ­dego klienta!

 

Znajdź ski­town na mapie

 

Wypo­ży­czal­nia nar­ciar­ska Szczyrk

Ofe­ruje :

 

 • sprzęt nar­ciar­ski
 • sprzęt snow­bo­ar­dowy
 • kaski
 • gogle

  Cen­nik Wypożyczalni :

  NARTY/SNOWBOARD Do 2 godzin 1 dzień 3 – 5 Dni 6 + Dni
   Kom­plet narty(narty, buty, kije)

   

  20 zł 35 zł  

   

   

   

   

   

   

   

   

  10 % rabatu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15 % rabatu

   Kom­plet snow­bo­ard(deska, buty)

   

  25 zł 40 zł
   Narty  15 zł 25 zł
   Snow­bo­ard  20 zł 30 zł
  Buty narty / snowboard 10 zł 15 zł
   Kask  5 zł 10 zł
   Kije  3 zł 5 zł
   Gogle  5 zł 10 zł