Wypożyczalnia

Wypożyczalnia narciarska Szczyrk

WYPOŻYCZALNIA Nar­ciar­ska, snow­bo­ar­dowa Szczyrk

 

 

 

Chcesz zacząć przy­godę z narciarstwem/snowboardem w Szczyrku a nie masz wła­snego sprzętu? Nic stra­co­nego! Na pewno znaj­dziemy coś dla Cie­bie. Wypo­ży­czal­nia nar­ciar­ska ski­town w Szczyrku ofe­ruje sze­roki wachlarz sprzętu narciarsko-snowboardowego topo­wych marek, tj. ato­mic, head, Fischer,  … Naj­lep­sza jakość gwa­ran­tuje pełny kom­fort jazdy!

Sprzęt zosta­nie dobrany odpo­wied­nio do potrzeb, moż­li­wo­ści i umie­jęt­no­ści klienta. Posia­damy sprzęt zarówno dla doro­słych, jak i dla dzieci, we wszyst­kich roz­mia­rach. Przy­sto­su­jemy go do wagi oraz wzro­stu klienta, dzięki czemu zwięk­szy się kom­fort i bez­pie­czeń­stwo jazdy. Wiemy, że nie­do­pa­so­wany i źle usta­wiony sprzęt stwa­rza nie­bez­pie­czeń­stwo dla użyt­kow­nika, dla­tego wszystko odbywa się profesjonalnie!

Każ­do­ra­zowo po odda­niu sprzęt jest spraw­dzany i na bie­żąco ser­wi­so­wany przez naszych pracowników.

zapra­szamy rów­nież do sko­rzy­sta­nia usług naszej szkoły nar­ciar­skiej w Szczyrku i serwisu.

Narty Szczyrk

 

Naj­waż­niej­sze jest dla nas zado­wo­le­nie każ­dego klienta!

 

Znajdź ski­town na mapie

 

Wypo­ży­czal­nia nar­ciar­ska Szczyrk

Ofe­ruje :

 

  • sprzęt nar­ciar­ski
  • sprzęt snow­bo­ar­dowy
  • kaski

Cen­nik Wypo­ży­czalni Narty 2017/2018

 

2
godz.
1
dzień
2
dni
3
dni
4
dni
5
dni
6
dni
Zniżki       5% 8% 12% 15%
zestaw narty 25 zł 40 zł 80 zł  114 zł 147 zł 176 zł 204 zł
Narty top 40 zł 80 zł  114 zł  147 zł  176 zł 204 zł
Narty 20 zł 30 zł 60 zł  86 zł  110 zł 132 zł 153 zł
Buty 15 zł 30 zł 43 zł  55 zł 66 zł  77 zł
Kijki 3 zł 5 zł  10 zł  14 zł  18 zł  22 zł  26 zł
Kask 5 zł 10 zł  20 zł 28 zł 37 zł  44 zł 51 zł

* Zestaw narty(narty+buty+kijki) — nie zawiera kasku

* Zestaw Narty (2 godziny) w opcji z instruk­to­rem Ski­Town — kask gratis !!!!

 
                             Cen­nik Wypo­ży­czalni Snow­bo­ard 2017/2018

 

2
godz.
1
dzień
2
dni
3
dni
4
dni
5
dni
6
dni
Zniżki 5% 8% 12% 15%
Zestaw Deska 25 zł 40 zł 80 zł 114 zł 147 zł 176 zł 204 zł
Deska 20 zł 30 zł 60 zł 86 zł 110 zł 132 zł 153 zł
Buty 15 zł 30 zł 43 zł 55 zł 66 zł 77 zł
Kask 5 zł 10 zł 20 zł 28 zł 37 zł 44 zł 51 zł

* Zestaw Deska (Deska+buty) — nie zawiera kasku
* Zestaw Deska (2 godziny) w opcji z instruk­to­rem Ski­Town — kask gra­tis !!!!