Ski-town

Narty Snowboard Szczyrk

Witamy na stro­nie inter­ne­to­wej SZKOŁY narciarsko-snowboardowej Ski­Town W SZCZYRKU! Zapra­szamy na Narty Snow­bo­ard do Szczyrku.

SZKOŁA NARCIARSKA I SNOWBOARDOWA SKITOWN SZCZYRK powstała z miło­ści do spor­tów zimo­wych, a w szcze­gól­no­ści do nar­ciar­stwa i snow­bo­ardu. Zało­żyli ją mło­dzi, pozy­tyw­nie nasta­wieni do świata ludzie, któ­rzy uwiel­biają aktyw­nie spę­dzać czas na śniegu ( i nie tylko ;-))

Jeste­śmy zapa­lo­nymi pasjo­na­tami tych spor­tów, dążymy do tego aby naszą pasją zara­zić też innych!

 

Świe­żość gór­skiego powie­trza, surowe piękno ośnie­żo­nych szczy­tów, kon­takt z naturą, mnó­stwo ruchu, słońce i wiatr we wło­sach – jeżeli jesz­cze nie pró­bo­wa­łeś, na pewno nie pożałujesz!

 

 

Zrze­szamy grono świet­nych, wykwa­li­fi­ko­wa­nych instruk­to­rów NARCIARSTWA ORAZ INSTRUKTORÓW SNOWBOARDU, któ­rzy mają wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w nauce jazdy zarówno na nar­tach, jak i na desce. To ludzie pełni entu­zja­zmu, pro­fe­sjo­na­li­ści, mający liczne suk­cesy spor­towe w tych dys­cy­pli­nach i potra­fiący dosko­nale prze­ka­zać swoją wie­dzę. Z pew­no­ścią speł­nią wyma­ga­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych kur­san­tów. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że kochają to co robią, a zaję­cia nauki jazdy na nar­tach z nimi to czy­sta przyjemność.

Narty snow­bo­ard szczyrk.

W naszej ofer­cie poza nauką jazdy , znaj­dzie­cie także pro­fe­sjo­nalny ser­wis sprzętu narciarsko/snowboardowego – dzięki czemu Wasz sprzęt zawsze będzie w pełni sprawny – oraz wypo­ży­czal­nię sprzętu, w któ­rej dopa­su­jemy go odpo­wied­nio do Waszych potrzeb i moż­li­wo­ści. Zapra­szamy na narty w Szczyrku !!

 

IMG_0459(2)

 

Zapra­szamy wszyst­kich – w każ­dym wieku, zarówno tych, któ­rzy dopiero zaczy­nają swoją przy­godę z narciarstwem/snowboardem, jak i tych, któ­rych umie­jęt­no­ści wyma­gają tylko lek­kiego PODszlifowania!

;-)