Serwis

Serwis Narciarsko-Snowboardowy

Ser­wis Nar­ciar­ski Snow­bo­ar­dowy Szczyrk SkiTown.

Posia­damy pro­fe­sjo­nalną maszynę do ser­wisu nart i snow­bo­ar­dów. Nasi doświad­czeni pra­cow­nicy przy­go­tują twój sprzęt do sezonu oraz pod­da­dzą go bie­żą­cemu ser­wi­sowi. Korzy­stamy z pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń ser­wi­so­wych zna­nych marek, które w spo­sób sku­teczny i bez­pieczny zadbają o twoje narty w Szczyrku.

 

Narty na bie­żąco ser­wi­so­wane popra­wiają kom­fort i bez­pie­czeń­stwo jazdy !!!!

 

ser­wis nar­ciar­ski szczyrk

 

usługi ser­wisu narciarskiego :

 

 • sma­ro­wa­nie nart i snowboardów
 • ostrze­nie nart i snowboardów
 • rege­ne­ra­cja ślizgu
 • usta­wia­nie wią­zań­Cen­nik Ser­wisu Nar­ciar­sko — Snow­bo­ar­do­wego
  Sma­ro­wa­nie  15zł
  Ostrze­nie kra­wę­dzi (maszyna)  25zł
  Ostrze­nie kra­wę­dzi (ręczne)  40zł
  Rege­ne­ra­cja ślizgu 20-50zł
  Pakiet podstawowy(smarowanie+ostrzenie) 40zł
  Pakiet roz­sze­rzony (smarowanie+ostrzenie+regeneracja ślizgu) 50-80zł