Serwis

Serwis Narciarski Szczyrk

Ser­wis Nar­ciar­ski Szczyrk Skitown

Posia­damy pro­fe­sjo­nalną maszynę do ser­wisu nart i snow­bo­ar­dów. Nasi doświad­czeni pra­cow­nicy przy­go­tują twój sprzęt do sezonu oraz pod­da­dzą go bie­żą­cemu ser­wi­sowi. Korzy­stamy z pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń ser­wi­so­wych zna­nych marek, które w spo­sób sku­teczny i bez­pieczny zadbają o twoje narty w Szczyrku.

 

Narty na bie­żąco ser­wi­so­wane popra­wiają kom­fort i bez­pie­czeń­stwo jazdy !!!!

 

ser­wis nar­ciar­ski szczyrk

 

usługi ser­wisu narciarskiego :

 

 • sma­ro­wa­nie nart i snowboardów
 • ostrze­nie nart i snowboardów
 • rege­ne­ra­cja ślizgu
 • usta­wia­nie wią­zań
  Sma­ro­wa­nie
  Ostrze­nie kra­wę­dzi (maszyna)
  Ostrze­nie kra­wę­dzi (ręczne)
  Rege­ne­ra­cja ślizgu
  Pakiet podstawowy(smarowanie+ostrzenie)
  Pakiet roz­sze­rzony (smarowanie+ostrzenie+regeneracja ślizgu)