Przedszkole Narciarskie

Przedszkole Narciarskie Szczyrk

Przed­szkole Nar­ciar­skie Ski­Town Szczyrk — Zaję­cia gru­powe dla dzieci.

W sezo­nie zimo­wym 2017/2018 Szkoła nar­ciar­ska Ski­town orga­ni­zuje przed­szkole nar­ciar­skie w Szczyrku. Pro­po­nu­jemy zaję­cia dla małych miło­śni­ków nar­ciar­skiego sza­leń­stwa pod czyn­nym okiem instruk­to­rów. zaję­cia dosto­so­wane  dla tych, któ­rzy już nabyli pew­nych umie­jęt­no­ści nar­ciar­skich. Osoby które dopiero pra­gną roz­po­cząć przy­godę z nar­ciar­stwem zapra­szamy na lek­cje indy­wi­du­alne, po odby­ciu któ­rych mogą dołą­czyć do grupy.

Przed­szkole Nar­ciar­skie Szczyrk

Nasza szkoła jest usy­tu­owana przy stoku dla dzieci „ kra­snal ” (oświe­tlony do godziny 21) przy kom­plek­sie  wycią­gów Szczyrk — czyrna. Pod­czas zajęć rodzice mogą sko­rzy­stać  z oferty tychże obiektów.

 

Co ofe­ru­jemy ??

 • grupa wie­kowe 6–10 lat
 • zaję­cia odby­wają się według poni­żej przed­sta­wio­nego planu (3 godziny  -
  zajęć dziennie).
 • zaję­cia pod okiem instruk­tora odby­wać się będą w małych gru­pach 4 — 6 osób.
 • Szkoła posiada wła­sną wypo­ży­czal­nie sprzętu nar­ciar­skiego oraz ser­wis
  ( w przy­padku braku wła­snego sprzętu ist­niej moż­li­wość wypo­ży­cze­nia
  sprzętu w naszej wypo­ży­czalni po pro­mo­cyj­nej cenie 25zł. w skład zestawu
  wcho­dzą : narty, buty, kask)
 • pod­czas atrak­cyj­nych zajęć dzieci uczą się, dosko­nalą swoje umie­jęt­no­ści
  aktyw­nie spę­dzają czas w gro­nie swo­ich rówieśników
 • prio­ry­te­tem naszych usług jest ich wysoka jakość i bez­pie­czeń­stwo
  ( każdy kur­sant posiada kask, kami­zelkę odbla­skową )począt­ku­jące dzieci
 • zapra­szamy na lek­cje indy­wi­du­alne (moż­li­wość
  dołą­cze­nia do grupy po naby­ciu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści : hamo­wa­nia,
  jazdy wyciągiem).

Plan zajęć :

8:40 -  zbiórka w sie­dzi­bie naszej szkoły przy wyciągu krasnal

8:40 -  Dobór sprzętu, roz­da­nie kami­ze­lek( dobór sprzętu odbywa sie na pierw­szych zajęciach)

9:00 -  Roz­grzewka grupy z instruk­to­rem w for­mie gier i zabaw

9:15 — Szko­le­nie nar­ciar­skie w grupach

12:00-  Zakoń­cze­nie szko­le­nia dla grupy ( 3 godziny )

 

 

Czemu zaczy­namy tak wcześnie ?

mając na celu bez­pie­czeń­stwo kur­san­tów oraz jakość pro­wa­dzo­nych zaję.ć godziny mię­dzy 9–12 cechują się mniej­szą ilo­ścią ludzi na stoku

 

Zaję­cia pro­wa­dzone są codzien­nie przez cały okres ferii.

 

Kur­sant może dołą­czyć do grupy wyku­pu­jąc kurs na mini­mum 3 dni !!!

 

Cen­nik zajęć gru­po­wych dla dzieci :

 

zaję­cia 3 h/dzień 120 zł

 

*W przy­padku gdy nie zbie­rze się grupa, mini­mum 4 osoby zaję­cia przed­szkola mogą zostać odwołane

Dodat­kowe opłaty :

 • kar­net:
 • grupa 3 h dzien­nie ok. 35zł/dzień
 • w przy­padku braku wła­snego sprzętu ist­niej moż­li­wość wypo­ży­cze­nia
  sprzętu w naszej wypo­ży­czalni po pro­mo­cyj­nej cenie 25zł./ dzień
  w skład zestawu  wcho­dzą : narty, buty, kask

 

nauka jazdy na nartach szczyrk

nauka jazdy na nar­tach szczyrk

 

Ter­mi­narz zajęć przed­szkola narciarskiego :

 •  29.01.2018 — 04.02.2018                     2 wolne miejsca !!!
 •  05.01.2018 — 11.02.2018                      3  wolne miejsca !!!
 • 12.02.2018 — 18.02.2018                       3 Wolne miejsca !!!
 • 19.02.2018 — 25.02.2018                      3 Wolne miejsca

 

 

Rezer­wa­cje i kontakt

tel. 511 529 991

biuro@skitown.pl