Przedszkole Narciarskie

Przedszkole Narciarskie SkiTown

W sezo­nie zimo­wym 2015/2016 Szkoła nar­ciar­ska Ski­town orga­ni­zuje przed­szkole nar­ciar­skie. Pro­po­nu­jemy zaję­cia dla małych miło­śni­ków nar­ciar­skiego sza­leń­stwa pod czyn­nym okiem instruk­to­rów. zaję­cia dosto­so­wane  dla tych, któ­rzy już nabyli pew­nych umie­jęt­no­ści nar­ciar­skich. Osoby które dopiero pra­gną roz­po­cząć przy­godę z nar­ciar­stwem zapra­szamy na lek­cje indy­wi­du­alne, po odby­ciu któ­rych mogą dołą­czyć do grupy.

 

Nasza szkoła jest usy­tu­owana przy stoku dla dzieci „ kra­snal ” (oświe­tlony do godziny 21) przy kom­plek­sie  wycią­gów Szczyrk — czyrna. Pod­czas zajęć rodzice mogą sko­rzy­stać  z oferty tychże obiek­tów.
10896851_1026874617329454_7058464144576315980_n

 
Co ofe­ru­jemy ??
 

 • grupy wie­kowe 4 — 6 lat i 7 — 12 lat
 • zaję­cia odby­wają się według poni­żej przed­sta­wio­nego planu (2,3 godziny  -
  zajęć dzien­nie). dla naj­młod­szych 4–6 lata zale­camy zaję­cia trwa­jące 2
  godziny dziennie.
 • zaję­cia pod okiem instruk­tora odby­wać się będą w małych gru­pach 4 — 6 osób.
 • Szkoła posiada wła­sną wypo­ży­czal­nie sprzętu nar­ciar­skiego oraz ser­wis
  ( w przy­padku braku wła­snego sprzętu ist­niej moż­li­wość wypo­ży­cze­nia
  sprzętu w naszej wypo­ży­czalni po pro­mo­cyj­nej cenie 25zł. w skład zestawu
  wcho­dzą : narty, buty, kask)
 • pod­czas atrak­cyj­nych zajęć dzieci uczą się, dosko­nalą swoje umie­jęt­no­ści
  aktyw­nie spę­dzają czas w gro­nie swo­ich rówieśników
 • prio­ry­te­tem naszych usług jest ich wysoka jakość i bez­pie­czeń­stwo
  ( każdy kur­sant posiada kask, kami­zelkę odbla­skową )począt­ku­jące dzieci
 • zapra­szamy na lek­cje indy­wi­du­alne (moż­li­wość
  dołą­cze­nia do grupy po naby­ciu pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści : hamo­wa­nia,
  jazdy wyciągiem).

 
Plan zajęć :
 

9:30 -  zbiórka w sie­dzi­bie naszej szkoły przy wyciągu kra­snal
9:30 -  Dobór sprzętu, roz­da­nie kami­ze­lek
9:45 -  Roz­grzewka grupy z instruk­to­rem w for­mie gier i zabaw
10:00– Szko­le­nie nar­ciar­skie w gru­pach
11:45-  Zakoń­cze­nie szko­le­nia dla grupy ( 2 godziny )
12:45–  zakoń­cze­nie szko­le­nia dla grupy ( 3 godziny )

 

Cen­nik przed­szkola narciarskiego :

 

ilość dni grupa 2 godziny dzien­nie
(zale­cane dla najmłodszych)
grupa 3 godziny dziennie
3 dni 230zł 330zł
4 dni 300zł 430zł
5 dni 350zł 510zł
6 dni 420zł 610zł
7 dni 490zł 710zł

*W przy­padku gdy nie zbie­rze się grupa, mini­mum 4 osoby zaję­cia przed­szkola mogą zostać odwo­łane
 
Dodat­kowe opłaty :
 

 • kar­net:
 • grupa 2 h dzien­nie ok. 15zł/dzieŃ
 • grupa 3 h dzien­nie ok. 25zł/dzień
 • w przy­padku braku wła­snego sprzętu ist­niej moż­li­wość wypo­ży­cze­nia
  sprzętu w naszej wypo­ży­czalni po pro­mo­cyj­nej cenie 25zł./ dzień
  w skład zestawu  wcho­dzą : narty, buty, kask

 
Rezer­wa­cje i kontakt

tel. 511 529 991

biuro@skitown.pl