Nauka jazdy

Nauka jazdy na nartach Szczyrk

Szkoła nar­ciar­ska w Szczyrku Ski­Town ofe­ruje naukę jazdy na nar­tach i snow­bo­ar­dzie na każdy stop­niu zaawan­so­wa­nia, a więc będzie to zarówno nauka od pod­staw, jak i dosko­na­le­nie wcze­śniej naby­tych umie­jęt­no­ści. Nasi instruk­to­rzy bazu­jąc na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu dopa­so­wują pro­gram szko­le­nia indy­wi­du­al­nie pod każ­dego z kursantów.

Nigdy nie mia­łeś kon­taktu z nar­tami i deską?
Nie mogłeś lepiej tra­fić! Dzięki naszym (spraw­dzo­nym) meto­dom na pewno szybko się nauczysz ;-) W przy­stępny spo­sób prze­ka­żemy Ci swoje doświad­cze­nie i wie­dzę, i z pew­no­ścią, tak jak my, zła­piesz „zimo­wego bakcyla”na nar­tach w Szczyrku!

Chcesz popra­wić swoją tech­nikę ?
Pod­czas zajęć będziemy dosko­na­lić styl jazdy i wyeli­mi­nu­jemy złe nawyki. Ela­stycz­ność i odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje, pozwa­lają naszym instruk­to­rom pra­co­wać także z bar­dzo dobrze jeż­dżą­cymi osobami.

Nie cze­kaj zare­zer­wuj lek­cję już dzi­siaj przez For­mu­larz on-line !!!

 

  

 OFERUJEMY:

  • Szko­le­nia indy­wi­du­alne.
    Jest to naj­efek­tyw­niej­sza forma nauki jazdy. Instruk­tor cały swój czas poświęca oso­bie szko­lo­nej, co daje naj­lep­sze efekty. Lek­cja trwa pełną godzinę zega­rową, jej inten­syw­ność dopa­so­wana jest do aktyw­no­ści i umie­jęt­no­ści ucznia. W cza­sie trwa­nia lek­cji, instruk­tor prze­ka­zuje nie­zbędną wie­dzę teo­re­tyczną i prak­tyczną, a także na bie­żąco kory­guje wszyst­kie błędy. Zaję­cia indy­wi­du­alne pozwa­lają na znacz­nie szyb­sze opa­no­wa­nie tech­niki jazdy ;-)
  • Szko­le­nia gru­powe.
    Zaję­cia gru­powe dosko­nale spraw­dzają się w przy­padku grupy osób, wyka­zu­ją­cych podobny sto­pień umie­jęt­no­ści. To także fajny spo­sób na wspólną naukę w gro­nie przy­ja­ciół ;-) Na takich szko­le­niach zawsze poja­wia się odro­bina współ­za­wod­nic­twa wśród kur­san­tów, która przy­czy­nia się do szyb­szych postę­pów całej grupy!
  • Szko­le­nia dla dzieci
    Łączą zabawę z nauką jazdy. Odpo­wied­nio dobrane ćwi­cze­nia i zabawy oswa­jają malca ze śnie­giem. Na każ­dej lek­cji poja­wiają się nowe ele­menty, dzięki temu zaję­cia są bar­dzo uroz­ma­icone i dzie­ciaki nigdy się nie nudzą!

Nauka jazdy na nar­tach Szczyrk.

 

 

Cen­nik szko­leń narciarsko-snowboardowych Stok Kra­snal

OSOBY CENA ZA OSOBĘ ZNIŻKI POWYŻEJ 3 DNI
1 80zł/h
2 60 zł/h
3 — 4 50 zł/h 10 %
5 — 8 40 zł/h 15 %

* do poda­nej ceny należy doli­czyć kar­net dla instruk­tora oraz kur­santa
* godzina lek­cyjna trwa 55 minut

 

 

Cen­nik szko­leń narciarsko-snowboardowych Cen­tralny ośro­dek nar­ciar­ski / Beskid sport arena / Szczyrk moun­tain resort(Szczyrk Gon­dola)

OSOBY CENA ZA OSOBĘ ZNIŻKI POWYŻEJ 3 DNI
1 100 zł/h
2 70 zł/h
3 — 4 55 zł/h 10 %
5 — 8 40 zł/h 15 %


* godzina lek­cyjna trwa 55 minut

 

LOKALIZACJA:

Nasza szkoła usy­tu­owana jest w bar­dzo dogod­nym miej­scu – Szczyrk, ul. Nar­ciar­ska PRZY PARKINGU Szczyrk Moun­tain Resort W CZYRNEJ . Tuż obok niej, znaj­duje się świetny stok dla począt­ku­ją­cych „Kra­snal” . Bar­dziej zaawan­so­wani nar­cia­rze korzy­stają z trud­niej­szych tras w Szczyr­kow­skim Ośrodku Nar­ciar­skim, który także jest umiej­sco­wiony w bli­skim sąsiedz­twie SkiTown.

Na miej­scu można rów­nież sko­rzy­stać z wypo­ży­czalni oraz ser­wisu sprzętu nar­ciar­skiego i snow­bo­ar­do­wego. Przed wypo­ży­czal­nią znaj­duje się par­king na kil­ka­set samochodów.

Mapkę można zna­leźć w zakładce KONTAKT.

 

Przy wyku­pie mini­mum 4 lek­cji z instruk­to­rem Ski­Town wasza pocie­cha otrzyma pamiąt­kowy dyplom