nauka jazdy - snowboard

Instruktor snowboardu Szczyrk

Instruk­tor snow­bo­ardu Szczyrk

Ski­town w Szczyrku ofe­ruję naukę jazdy na snow­bo­ar­dzie na każdy stop­niu zaawan­so­wa­nia, a więc będzie to zarówno nauka od pod­staw, jak i dosko­na­le­nie wcze­śniej naby­tych umie­jęt­no­ści. Nasi instruk­to­rzy snow­bo­ardu bazu­jąc na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu dopa­so­wują pro­gram szko­le­nia indy­wi­du­al­nie pod każ­dego z kursantów.

Nigdy nie mia­łeś kon­taktu z deską?
Nie mogłeś lepiej tra­fić! Dzięki naszym (spraw­dzo­nym) meto­dom na pewno szybko się nauczysz ;-) W przy­stępny spo­sób prze­ka­żemy Ci swoje doświad­cze­nie i wie­dzę, i z pew­no­ścią, tak jak my, zła­piesz „zimo­wego bakcyla”na snow­bo­ar­dzie w Szczyrku!

Chcesz popra­wić swoją tech­nikę ?
Pod­czas zajęć będziemy dosko­na­lić styl jazdy i wyeli­mi­nu­jemy złe nawyki. Ela­stycz­ność i odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje, pozwa­lają naszym instruk­to­rom pra­co­wać także z bar­dzo dobrze jeż­dżą­cymi osobami.

 

 

 

 

OFERUJEMY:

 

  • Szko­le­nia indy­wi­du­alne.
  • Szko­le­nia gru­powe.
  • Szko­le­nia dla dzieci

 

 

Cen­nik szko­leń snow­bo­ar­do­wych Stok Kra­snal

OSOBY CENA ZA OSOBĘ ZNIŻKI POWYŻEJ 3 DNI
1 80zł/h
2 60 zł/h
3 — 4 50 zł/h 10 %
5 — 8 40 zł/h 15 %

* do poda­nej ceny należy doli­czyć kar­net dla instruk­tora oraz kur­santa
* godzina lek­cyjna trwa 55 minut

 

 

Cen­nik szko­leń snow­bo­ar­do­wych Cen­tralny ośro­dek nar­ciar­ski / Beskid sport arena / Szczyrk moun­tain resort(Szczyrk Gon­dola)

OSOBY CENA ZA OSOBĘ ZNIŻKI POWYŻEJ 3 DNI
1 100 zł/h
2 70 zł/h
3 — 4 55 zł/h 10 %
5 — 8 40 zł/h 15 %


* godzina lek­cyjna trwa 55 minut